Obiekty wymagające uzgodnienia

Wykaz obiektów budowlanych, których projekty budowlane wymagają obligatoryjnego uzgodnienia pod względem ochrony przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych zostały ujęte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej /Dz. U. nr 119 poz. 998/.

Uzgodnienia wymagają następujące projekty budowlane:

Uwaga:
Na wniosek projektanta lub inwestora mogą być uzgadniane przez rzeczoznawcę projekty budowlane nie objęte obowiązkiem wynikającym z ujętego jak wyżej rozporządzenia.